Regulamin współpracy.

 1. Zdjęcia dostępne w serwisie www.filmlocations.com.pl mogą być pobierane i powielane tylko w celach związanych z realizacją zamówienia. Zabronione jest zwielokrotnianie, udostępnianie publiczne oraz wykorzystanie całości lub części zdjęć i obrazów w celach uzyskania korzyści majątkowych. Prawa autorskie do wszystkich zdjęć publikowanych w serwisie www.filmlocations.com.pl należą do FilmLocations.

 2. Wszelkie dane dotyczące obiektu zdjęciowego przekazywane są wyłącznie przez FilmLocations jako pośrednika właściciela nieruchomości. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim warunków umowy, danych dotyczących lokalizacji obiektu zdjęciowego oraz zdjęć wykonanych przed lub w trakcie realizacji umowy, chyba, że jest to niezbędne do realizacji produkcji filmowej objętej umową. Firma FilmLocations zastrzega sobie możliwość domagania się naprawienia szkody wyrządzonej naruszeniem powyższych warunków.

 3. Firma FilmLocations pośredniczy w wynajmie nieruchomości. Nie jest stroną umowy między właścicielem nieruchomości a podmiotem wynajmującym i nie bierze odpowiedzialności za niedotrzymanie postanowień tej umowy.

 4. Firma FilmLocations zapewnia dostarczenie wzoru umowy, której stroną jest zawsze podmiot zamawiający i wynajmujący nieruchomość.

 5. Firma FilmLocations zobowiązuje się do uzyskania wymaganych pozwoleń dotyczących wynajmowanej nieruchomości. Uzyskanie dodatkowych pozwoleń objęte jest dodatkową opłatą. (np. pozwolenie na wjazd do stref zamkniętych, zamknięcie drogi, wydzielenie miejsc parkingowych etc.)

 6. Ceny ujęte w cenniku serwisu www.filmlocations.com.pl, oprócz udostępnienia adresu nieruchomości, obejmują również wyjazd oddelegowanego location managera na dokumentację miejsca położenia nieruchomości.

 7. Opłaty za wynajem nieruchomości obejmują dwunastogodzinny dzień roboczy.

 8. Wynagrodzenie z tytułu korzystania z obiektu zdjęciowego powinno być wpłacone na konto właściciela nieruchomości w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Niedotrzymanie powyższego terminu może skutkować odmową współpracy w przyszłości.

 9. Umieszczenie osób lub sprzętu oraz dokonywanie zmian w lokalizacji może nastąpić dopiero w umówionym czasie realizacji zamówienia. Wcześniejsze umieszczenie sprzętu lub osób następuje na odpowiedzialność potencjalnego zamawiającego.

 10. Dodatkowa opłata wynosząca połowę ustalonej opłaty za dzień zdjęciowy zostanie nałożona na Wynajmującego jeśli okres przygotowawczy i adaptacje scenograficzne potrwają w obiekcie dłużej niż jeden dzień (to samo tyczy się prac mających na celu przywrócenie nieruchomości do stanu sprzed dni zdjęciowych). W przypadku przekroczenia 12 godzinnego dnia pracy naliczone zostaną nadgodziny. Faktury za nadgodziny będą wystawiane osobno. Termin płatności tych faktur wynosi 14 dni od dnia wystawienia.

 11. Wszystkie obiekty przedstawiane na www.filmlocations.com.pl są dostępne w ofercie jako przedmiot umowy, jednakże właściciele nieruchomości zastrzegają sobie możliwość odmowy podpisania umowy bez podania powodu.

 12. FilmLocations rekomenduje aby Wynajmujący nieruchomość zapewnił osobę odpowiedzialną za nadzór nad lokacją w dniu zdjęciowym, tj. location managera. Jeżeli filmowanie lub robienie zdjęć może mieć wpływ na nieruchomości sąsiadujące, wszystkie osoby, na które może mieć wpływ muszą, być zawiadomione o utrudnieniach najpóźniej na 48 godzin przed dniem zdjęciowym ustnie lub na piśmie.

 13. W przypadkach nieunormowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Filmlocations on Facebook